Årsmöte 2007

Protokoll fört vid Helsingborgs Konstförenings årsmöte på Dunkers Kulturhus den 22 mars 2007

§ 1. Årsmötet öppnades av ordförande Sofia Orre, som hälsade 38 närvarande medlemmar hjärtligt välkomna.

§ 2. Föredragningslistan till årsmötet fastställdes.

§ 3. Till mötesordförande valdes Sofia Orre.

§ 4. Till mötessekreterare valdes Kjell Östlund.

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 6. Till att justera dagen protokoll valdes Peter Berggren och Jan Risberg.

§ 7. Årsredovisningen innefattande verksamhetsberättelse för 2006 samt balans- och resultaträkningen föredrogs av Sofia Orre, varefter årsredovisningen för 2006 godkändes.

§ 8. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 9. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

§ 10. Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 250 kr, för år 2008 och årsmötet godkände förslaget.

§ 11. Antalet styrelseledamöter föreslogs oförändrat till 10, vilket årsmötet fastställde.

§ 12. Val av styrelse.

Redan valda med ytterligare ett år i styrelsen var:
Inga Björstedt
Bo Larsson
Kjell Östlund
David Skoog

I tur att avgår ur styrelsen vid årsmötet 2007 var:
Staffan Sommelius
Ulf Hedén
Jan Risberg
Peter Berggren
Bo Hansson
Sofia Orre

David Skoog önskade avgå efter 1 år av vald period.
Bo Hansson hade meddelat valberedningen att han avstod från omval.

Valberedningen föreslog därvid val enligt följande:
Staffan Sommelius, Omval på 2 år
Ulf Hedén, Omval på 2 år
Jan Risberg, Omval på 2 år
Peter Berggren, Omval på 2 år
Sofia Orre, Omval på 2 år
Ingrid Persson, Nyval på 2 år
Susanne Dieroff Hay, Nyval på 2 år

Ovanstående valdes av årsmötet enligt förslaget.

§ 13.
Till revisorer på ett år omvaldes Kjell Nilsson och Anette Olsson. Till revisorsuppleant valdes Hans Otto.

§ 14.
Till valnämndens ledamöter valdes Dan Rahmqvist (sammankallande), Sofia Orre och Peter Berggren.

§ 15.
Styrelsen presenterade tankarna om framtida verksamhet. Närmast i tiden är utställningen på Sofiero. Dessutom ska reseverksamheten fortsätta, ateljébesöken likaså. Det uppstartade samarbetet med konstföreningen i Helsingör med gemensamma utställningar på båda sidor av Öresund avses fortsätta. Likaså finns planer att återuppta verksamhet med jurybedömda salonger.

§ 16.
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Ett konstlotteri med en gratislott till varje medlem, som deltog i årsmötet vidtog. De fina vinsterna gladde medlemmarna.

Efter årsmötet vidtog ett mycket uppskattat föredrag med bildvisning, elegant framfört av medlemmen, konstnär Bertil Englert.

Helsingborg den 22 mars 2007

Kjell Östlund, Mötessekreterare

Sofia Orre, Mötesordförande

Peter Berggren,Justerare

Jan Risberg, Justerare
Skriv ut/hämta pdf-fil:

file_pdf