årsmötesprotokoll-2012-03-29

Protokoll

fört vid Helsingborgs Konstförenings årsmöte på Dunkers Kulturhus den 29 mars, 2012

 

 

§ 1.

Årsmötet öppnades av ordföranden Sofia Orre som hälsade 30 närvarande medlemmar (plus 8 från styrelsen) hjärtligt välkomna.

 

§ 2.

Dagordningen till årsmötet fastställdes.

 

§ 3.

Till mötesordförande valdes Sofia Orre.

 

§ 4.

Till mötessekreterare valdes Anders Lindner.

 

§ 5.

Kallelsen till mötet godkändes och mötet bedömdes vara behörigen utlyst.

 

§ 6.

Till att justera dagen protokoll valdes Anna Berggren.

 

§ 7.

Upprättad verksamhetsberättelse för 2011 föredrogs av Sofia Orre. Föreningens resultat- och balansräkning föredrogs av Beatrix Arvidsson. Därefter beslutade årsmötet att resultat- och balansräkningen skulle fastställas samt att resultatet skulle disponeras enligt den fastställda balansräkningen. Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på föreningen webbsida.

 

§8.

Revisionsberättelsen föredrogs av Claes Lindell.

 

§ 9.

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

 

§10.

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 250 kr, för år 2013 och årsmötet godkände förslaget.

 

§11.

Styrelsen skall utgöras av 12 medlemmar. Årsmötet godkände förslaget.

 

§12.

I tur att avgå ur styrelsen vid årsmötet var:

Inga Björstedt

Ulf Hedén

Bo Roland Larsson

Staffan Premmert

Kjell Östlund

 

Samtliga omvaldes på 2 år.

Följande ledamöter sitter kvar ytterligare ett år:

Peter Berggren

Susanne Dieroff Hay

Anders Lindner

Sofia Orre

Beatrix Arvidsson

Alice Berg

Christel Knappe

 

§13.

Till revisorer på ett år omvaldes Claes Lindell och Lars Starck. Till revisorsuppleant på ett år omvaldes Hans Otto.

 

§14.

Till valnämndens ledamöter omvaldes Peter Berggren (sammankallande), Dan Rahmqvist och Eva Rödseth.

 

§15.

Förslag till reviderade/moderniserade stadgar lästes upp av Peter Berggren som även förklarade ändringarna. Årsmötet godkände förslaget.

 

§16.

Årsmötet avslutades med förfriskningar, ett konstlotteri och program av och med konstnär Jennifer Rahfeldt.

 

Helsingborg den 29 mars 2012

 

___________________________                                 ___________________________

Anders Lindner                                                              Sofia Orre

Mötessekreterare                                                           Mötesordförande

 

___________________________

Anna Berggren

Justerare