Årsmötesprotokoll 2013-03-07

Protokoll

fört vid Helsingborgs Konstförenings årsmöte på Dunkers Kulturhus den 7 mars 2013

 

§ 1.

Årsmötet öppnas av ordföranden Sofia Orre som hälsar drygt 50 närvarande medlemmar hjärtligt välkomna.

 

§ 2.

Dagordningen till årsmötet fastställs.

 

§ 3.

Till mötesordförande väljs Sofia Orre.

 

§ 4.

Till mötessekreterare väljs Ulf Hedén.

 

§ 5.

Kallelsen till mötet godkänns och mötet bedöms vara behörigen utlyst.

 

§ 6.

Till att justera dagen protokoll väljs Birgitta Bernelius och Anders Lindner.

 

§ 7.

Föreningens resultat- och balansräkning föredras översiktligt av Bo Roland Larsson. Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt att resultatet ska disponeras enligt den fastställda balansräkningen. Verksamhetsberättelse för 2012 föredras av Sofia Orre.

 

§ 8.

Revisionsberättelsen läses upp av Peter Berggren i revisorernas frånvaro.

 

§ 9.

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

 

§10.

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 250 kr, för år 2014 och årsmötet godkänner förslaget.

 

§11.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställs till 13 st.

 

§12.

Till styrelseledamöter väljs:

Beatrix Arvidsson               omval två år

Alice Berg                           omval två år

Peter Berggren                   omval två år

Christel Knappe                  omval två år

Sofia Orre                           omval ett år

Ingrid Henell                       nyval två år

Pontus Witt                         nyval två år

Kerstin Schultz                    nyval två år

 

Susanne Dieroff Hay och Anders Lindner har avböjt omval.

 

Redovisas att följande ledamöter sitter kvar: (valdes på årsmötet 2012 på två år)

Inga Björstedt

Ulf Hedén

Bo Roland Larsson

Staffan Premmert

Kjell Östlund

 

§13.

Till revisorer på ett år väljs Lars Starck. Till revisorsuppleant på ett år väljs Hans Otto.

 

§14.

Till valnämndens ledamöter väljs Peter Berggren (sammankallande), Dan Rahmqvist och Anders Lindner.

 

§15.

Övriga frågor

a/ Susanne Dieroff Hay redovisar styrelsens avsikt att dels utforma det årliga konstlotteriet så att färre men mer värdefulla vinster ingår, samt att vinsterna som ingår verksamhetsåret 2013 delas ut på efterföljande årsmöte (dvs mars 2014).

b/ Peter Berggren berättar om en planerad konstresa till Värmland den 9 – 11 augusti 2013.

 

§16

Därefter förklarar ordförande Sofia Orre mötet avslutat och inbjuder till gratislotteri, pausförfriskningar och föredrag av Gunhild Stensmyr.

 

Helsingborg den 7 mars 2013

 

Ulf Hedén                                                                       Sofia Orre

Mötessekreterare                                                          Mötesordförande

 

Birgitta Bernelius                                                           Anders Lindner

Justerare                                                                        Justerare