M. ”Knoppande Boning”, Yayoi K Malm, keramik, 4.500:-, 9 cm x 12 cm