Stadgar

Stadgar för Helsingborgs konstförening

§1. Helsingborgs Konstförening har till uppgift att genom anordnande av utställningar, föredrag och lotterier samt på annat lämpligt sätt väcka och utbreda konstintresset i Helsingborgs stad med omnejd.

§2. Medlem i föreningen blir den som erlägger årsavgift med det belopp, som för varje kalenderår bestäms av föregående årsmöte. För att vara röstberättigad på kalenderårs årsmöte skall medlem ha betalat fastställd årsavgift senast den 28 februari samma år. Medlem kan för ett kalenderår erlägga flera årsavgifter. Varje årsavgift följs av en förmån att antingen vid föreningens årslotteri delta med en lott eller att som konstnär få en presentationssida på föreningens webbsida. Om inget aktivt val görs anses den första årsavgiften följas av att delta i årslotteriet.

§3. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av det antal ledamöter, minst 8 och högst 12, som årsmötet för varje år bestämmer. Ledamöterna väljs av årsmötet för tiden till det årsmöte som inträffar ett eller två år därefter, så att hälften av ledamöterna i styrelsen – eller närmast hälften vid udda antal – står under omval varje år. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Där så är lämpligt, kan styrelsen bland sina ledamöter eller övriga föreningsmedlemmar utse en eller flera personer att såsom särskilda befattningshavare eller utskott handha särskilda uppgifter. Styrelsen är beslutsför när minst fem av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

§4. Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg. Det ankommer på styrelsen att anordna föreningens sammanträden och i allmänhet bevaka föreningens intressen,att svara för handhavandet av föreningens förvaltning och ekonomi, att under februari månad varje år till revisorn överlämna avslutade räkenskaper och protokoll, samt att till årsmötet avge berättelse om föreningens verksamhet under det gångna kalenderåret. Styrelsen har befogenhet att anordna lotteri å föreningens vägnar och att inköpa vinster för sådant lotteri. Styrelsemöten skall äga rum minst två gånger per år efter kallelse från ordföranden eller när minst tre ledamöter så begär.

§5. För att granska föreningens förvaltning och räkenskaper skall på årsmöte utses revisor jämte suppleant. Revisorn skall, efter verkställd granskning, till nästa årsmöte inkomma med revisionsberättelse för det kalenderår, under vilket revisorn valts.

§6. Föreningens årsmöte skall äga rum före mars månads utgång. Kallelse till föreningsmöten skall göras på sätt som styrelsen beslutar. Kallelse skall ske tidigast fyra och senast två veckor före respektive möte. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid mötet

2. Val av sekreterare vid mötet

3. Prövande av om mötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av en eller två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet

5. Godkännande av dagordning

6. Föredragning av verksamhetsberättelse

7. Föredragning av resultat- och balansräkning

8. Föredragning av revisionsberättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

12. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant

13. Val av valberedning bestående av tre föreningsmedlemmar, varav minst en skall vara ledamot av styrelsen. Valberedningen skall framlägga förslag på ledamöter i styrelsen samt revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Föreningssammanträde skall dessutom hållas när minst tjugofem medlemmar skriftligen, med angivande av ändamål, hos styrelsen anhåller därom eller när styrelsen annars finner att så är lämpligt.

Vid föreningssammanträde tjänstgör såsom ordförande styrelsens ordförande eller vice ordförande. Alla frågor avgöres genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Val av styrelse sker genom sluten omröstning om så begäres. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom fullmakt.

§7. Förslag till ändring i föreningens stadgar väckes skriftligen hos styrelsen senast 14 dagar före årsmöte. För antagande av sådant förslag fordras, att vid årsmöte, därvid minst 25 medlemmar närvarit, 2/3 av de röstande förenat sig därom.

§8. Föreningens upplösning kan beslutas vid årsmöte i den ordning som i §7 sägs. Föreningens kassabehållning skall då användas för ändamål, som den sist valda styrelsen bestämmer. Stadgarna har reviderats fyra gånger.

Helsingborg
Senast reviderad 2022-03-31